Notlar


Duygu ve düşüncelerin, insan ruhunu etkileyecek biçimde ve belirli kurallara uyararak ya da uymayarak ifade edildiği sanata “şiir” denir.

Şiir; dilin anlam, ses ve ritim unsurlarını belli düzen içinde kullanarak bir olayı, bir duygusal veya düşünsel deneyimi yoğun ve sıradanlıktan uzak bir anlatımla ifade etme sanatıdır.


Anlamsal Özellikler

Tema

Konu

Gerçeklik

Gelenek

Manzume ve Şiir

Şiir Türleri

Söz Sanatları


Biçimsel Özellikler

Nazım Birimi

Nazım Biçimi

Ses ve Ritim