Notlar


Mecaza Dayalı Sanatlar

Teşbih (Benzetme)

İstiare (Eğretileme)

Mecaz (Değişmece)

Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)

Kinaye (Değinmece)

Tariz (Tersini Söyleme)

Teşhis (Kişileştirme)

İntak (Konuşturma)

 

Anlama Dayalı Sanatlar

İham

Tevriye (İki Anlamlılık)

İstihdam

Tenasüp (Uygunluk)

Leff ü Neşr (Sıralı Açıklama)

Tecahül-i Arif (Bilmezlikten Gelme)

Hüsn-i Ta’lil (Güzel Neden Bulma)

Sihr-i Helâl

Mübalağa (Abartma)

Tezat (Zıtlık)

İstidrak

Tekrir (Tekrar Etme)

Nidâ (Seslenme)

İstifham (Soru Sorma)

Rücu (Geriye Dönme)

Tefrik

Kat (Kesme)

Terdit (Geri Çevirme)

İltifat

Telmih (Anımsatma)

İrsal-i Mesel (Atasözü Söyleme)

İktibas (Alıntı Yapma)

 

Söze Dayalı Sanatlar

Cinas

Aliterasyon

Asonans

Seci